Celem sprawniejszego przeprowadzenia czynności notarialnej, zapraszamy do kancelarii na rozmowę z notariuszem. Pozwoli to ustalić wolę stron, ich zamiary oraz cele, a przede wszystkim ułatwi podjęcie decyzji co do rodzaju czynności, która ma zostać przeprowadzona oraz niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

I. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA (ZABUDOWANA/NIEZABUDOWANA), UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny)
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów działki będącej przedmiotem umowy, a jeśli na jego podstawie dokonujemy zmian w księdze wieczystej, powinien on być zaopatrzony w klauzulę pozwalającą na dokonywanie na jego podstawie wpisów do księgi wieczystej
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (jeśli na jego podstawie dokonujemy odłączenia działki), zaopatrzony w klauzulę pozwalającą na dokonywanie na jego podstawie wpisów do księgi wieczystej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu przedmiotowej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • ewentualnie pkt IV poniżej
 • ewentualnie pkt V poniżej

 

II. LOKAL MIESZKALNY/UŻYTKOWY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny)
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • ewentualnie pkt IV poniżej

 

III. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO/UŻYTKOWEGO:

 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta
 • stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny)
 • ewentualnie pkt IV poniżej

 

IV. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące kwestii podatkowej, jeżeli nieruchomość/użytkowanie wieczyste/spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało:

 1. w drodze umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, po 2007 roku
 2. w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, niezależnie od daty nabycia

 

V. dodatkowo w przypadku sprzedaży nieruchomości:

 • zaświadczenie stwierdzające, że Rada Miasta/Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji, ani też na terenie tej Gminy nie została utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy
 • zaświadczenie od właściwego organu o tym, że dana działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz że nie została dla niej wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

 

VI. AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa pozostałych spadkobierców,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego)
 • umowa zrzeczenia się dziedziczenia, jeśli została zawarta

 

VII. UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 

Gdyby dla sporządzenia czynności istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.