Kancelaria Notarialna notariusz Darii Dąbrowskiej-Babińskiej mieści się w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 22. Notariusz Daria Dąbrowska-Babińska dokonuje czynności notarialne dotyczące podmiotów gospodarczych (spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), w tym zajmuje się protokołowaniem zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych.

Ponadto notariusz przeprowadza również czynności w zakresie prawa spadkowego (sporządza Akty Poświadczenia Dziedziczenia, testamenty, sporządza protokoły przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku) oraz z zakresu prawa rzeczowego – sporządza wszelkie umowy dotyczące nieruchomości, w szczególności umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany. Notariusz sporządza akty notarialne zarówno w sytuacji, gdy wymaga tego przepis prawa, jak i gdy zażąda tego strona. Sporządzając czynności notarialne notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności, których dokonuje notariusz:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu strony na danym dokumencie,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • wykonuje inne czynności określonych w przepisach – w kancelarii i wyjątkowo poza nią.